Známkování je forma hodnocení na většině českých i zahraničních škol, pevně zavedená přibližně v 1. polovině 19. století.

Stupně hodnocení:

  1 – výborný: student ovládá látku bez chyb a je schopen odpovědět i na dodatečné otázky 100-80%
  2 – chvalitebný: student ovládá látku jen s malými chybami a po upozornění je schopen je opravit 79-60%
  3 – dobrý: student ovládá látku uspokojivě, ale s chybami; musí se navádět ke správné odpovědi 59-40%
  4 – dostatečný: student ovládá látku s velkými chybami, které jen těžko opravuje 39-20%
  5 – nedostatečný: student ovládá látku velmi málo nebo vůbec; není schopen se opravovat a nepomáhají navádějící otázky 19-0%
  - -mínus:student dělá drobné chyby

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Známkování Verze z 2. 4. 2013, 15:21